Grade 1 MTB Q1 Ep1: Pagsasabi ng Tungkol sa Sarili at Sariling Karanasan

Grade 1 Mother Tongue-Based Multilingual Education
Quarter 1
Episode 1: Pagsasabi ng Tungkol sa Sarili at Sariling Karanasan
Teacher : Gerry L. Rivas