ETULAY FILIPINO 5 Q2 WEEK2: Pagbibigay at Pagtatala ng Bagong Natuklasang Kaalaman Gamit….

Grade 5 Filipino
Quarter 2
Week 2: Pagbibigay at Pagtatala ng Bagong Natuklasang Kaalaman Gamit ang Pangkalahatang Sanggunian.
Tutor: MAY ANTONETTE G. MAGWILI