ETULAY FILIPINO 6 Q2 WEEK2: Pagbabahagi ng Isang Pangyayaring Nasaksihan/ Pagbibigay ng Wakas…

Grade 6 Filipino
Quarter 2
Week 2: Pagbabahagi ng Isang Pangyayaring Nasaksihan/ Pagbibigay ng Wakas sa Napakinggang Teksto.
Tutor: Alvin A. Sy and Ma. Josephine L. Mangalino