ETULAY KINDER Q2 WEEK2: Ang Iba Pang Kasapi ng Aking Pamilya – Letrang Ss

Kinder
Quarter 2
Week 2: Ang Iba Pang Kasapi ng Aking Pamilya – Letrang Ss
Tutor: DANILYN B. ESPINOLA and TRENDY R. GUARIN