AKEANON KINDER EP15: Pagkilala ng mga Pangunahing Emosyon

Akeanon
Kinder
Quarter 1
Episode 15: Pagkilala ng mga Pangunahing Emosyon
Teacher: Levin R. Pabriaga