AKEANON KINDER EP18: Pagtukoy sa Iba’t ibang Bahagi ng Katawan

Akeanon
Kinder
Quarter 1
Episode 18: Pagtukoy sa Iba’t ibang Bahagi ng Katawan
Teacher: Levin R. Pabriaga